scena relax scena relax scena relax scena relax
Zdążyć przed Panem Bogiem

Zdążyć przed Panem Bogiem

Spek­takl jest zaskaku­jący dla widza. Ma charak­ter spotka­nia wid­owni z Edel­manem, który zaprasza do wysłucha­nia swoich wspom­nień o pow­sta­niu w Get­cie.

Poprzez bezpośredni kon­takt z aktorami, pub­liczność staje się uczest­nikiem niepow­tarzal­nej opowieści pełnej napięć i emocji bohaterów.

Okazuje się, że przeży­cia bohaterów, a także ich zma­gania i wybory, nabier­ają uni­w­er­sal­nego wymi­aru, są aktu­alne i intere­su­jące również i dziś. Należy je tylko właś­ci­wie przekazać pub­liczności – a takie właśnie było założe­nie twór­ców spek­taklu: sprawić, by widz nie zgu­bił się w tej porusza­jącej his­torii i w pełni zrozu­miał ją, odna­j­du­jąc w sobie niezbędną do tego wrażli­wość. Zwykłą ludzką wrażli­wość.

***

WYDARZENIE GOŚCINNE

Kup bilet onlineRealizacja


Jan Gondek, Maciej Ferlak
scenariusz

Maciej Ferlak
reżyseria

Obsada


Anna Warchał

Tadeusz Łomnicki / Karol Zapała

scena relax

ul. Złota 8
00-019 Warszawa

scena relax scena relax scena relax scena relax

Scena Relax © 2020-2021 Wszelkie prawa do materiałów publikowany na tej stronie są chronione prawem autorskim.

aymoo logo